Sarjassa esiintyvät teemat
Arvopaperimarkkinat, Osakemarkkinat, Stock markets, contract law, julkiset hankinnat, lainsäädäntö, law, oikeus, oikeusturva, riita-asiat, sopimukset, sopimusoikeus, takaus, tavaran virhe, taxation, vahingonkorvaus, vastuu, vero-oikeus, verotus, yritykset.

Kieli
Suomi


TeosVarasto
Julkisten hankintojen perusteet
Verolakien tulkinta
Seksuaalirikokset
Osakkaan kuolema ja toimintakyvyttömyys
Liiketoimintaa vai ei? : EVL:n ja TVL:n rajanvetokriteerit pk-yrityksissä
Takaus ja oikeudenkäynti
Asianajopalkkiot : kilpailu vai sääntely?
Juridiset asiakirjamallit
Hankintasopimus : käytännön käsikirja
Oikeudenkäynnin julkisuus riita- ja rikosasioissa / Antti Tapanila
Yrityssaneerauksen käsikirja
Lain kirjain : lakitekniikka ja lakikieli
IPR-sopimukset, kilpailu ja suojan toteuttaminen : immateriaalioikeuksien hyödyntäminen
Ympäristöarviointi : Sova oikeudellisesta näkökulmasta
Välimiesmenettely : kansallinen ja kansainvälinen riidanratkaisukeino
Veropolitiikka : teoria ja käytäntö
Kansainvälistyvät rahoitusmarkkinat ja asiakas : kirjoituksia rahoitusmarkkinaoikeudesta
Kilpailuttamisvelvollisuus julkisissa hankinnoissa
Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena
Yrityksen teknologia- ja yhteistyösopimukset
Julkiset hankinnat hankintayksiköissä
Vahingonkorvauslaki : käytännön kommentaari
Kunnallinen viranhaltija : oikeudellisen aseman sääntely
Oikeustaloustieteen perusteet
Eurooppalainen mallikunta
Oikeus yhteiskunnassa : näkökulmia oikeussosiologiaan
Sisäpiiriläinen : velvollisuudet ja mahdollisuudet
Perustuslaillinen kunnallishallinto
Yleinen rikosoikeus
Globalisaatio, EU ja henkilöstön osallistuminen : tutkimus globalisaatiojuridiikasta ja eurooppaoikeudesta erityisesti rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
Uuden asunnon kauppa
Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa
Yksityiset tiet
Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa
Poliisin valvontakeinot ja kansalaisten yksityisyyden suoja
Viestintämarkkinalaki
Palkkasyrjintä : oikeudellinen tutkimus samapalkkaisuuslainsäädännön sisällöstä ja toimivuudesta
Velkojasuoja välihenkilön konkurssissa : varallisuusoikeudellinen tutkimus irtainta omaisuutta toisen haltuun uskoneen oikeusasemasta haltuunsaajan konkursissa erityisesti myyntikomissiota ja siihen rinnastuvia järjestelyjä silmällä pitäen
Käytetyn asunnon kauppa
Hyvän hallinnon toteuttaminen
Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot henkilöverotuksessa
Lomaosakeliiketoiminnan lainsäädännölliset puitteet
Etätyö